Reflection of Agriculture and Agricultural Activities on Turkish Culture: Evaluation of Stereotypes from the Perspective of Communication and Sociology of Culture


Abstract views: 127 / PDF downloads: 52

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8215636

Keywords:

Cultural studies, communication studies, folklore, agriculture, sociocultural theory

Abstract

The aim of this study is to investigate the features highlighted in stereotypes, which are one of the important elements of Turkish culture. One of the most important livelihoods of the Turkic peoples, whose historical origins are based on a nomadic lifestyle, is agriculture and animal husbandry. For this reason, proverbs that emerged in relation to agricultural activities were investigated in the light of Vygotsky's sociocultural theory from the perspective of culture and communication. Proverbs are concise folk words that societies have lived through the ages, as a result of observations, experiences and transfers. These words are considered as one of the important components of folk culture, as they go beyond the ages and are formed as a result of extensive folk experiences. For this reason, the traces of the understanding of agriculture in Turkish culture have been sought in stereotypes such as proverbs and idioms. This research differs from the literature in two aspects. The first of these is to look at the understanding of agriculture in Turks from a cultural perspective, and the second is to evaluate these cultural elements from the perspective of behavioral sciences, historical psychology and communication sociology. Purposeful criterion sampling and literature review methods were used in the determination of proverbs, and sociocultural theory was used in the analysis of the data. According to the results we have reached, features such as greed, laziness, lack of planning, lack of prudence, and extravagance have been criticized in Turkish culture; Features such as industriousness, perseverance, graciousness, kindness, sincerity, contentment, and will were praised. In the proverbs created in the context of agriculture, negative transmissions such as discrimination and gender inequality are also present in the oral cultural heritage.

References

Akkuş, M., (Ed.) 2020. Atasözleri ve Deyimler Üzerine İncelemeler. Akçağ Yayınları: Ankara.

Aksan, D., 1999. Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınevi, Ankara.

Aksoy, Ö. A., 1993. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 3. Baskı, İnkılap Kitabevi.

Anonim, 2021. Turkey's Total Biomass Energy Potential. Ministry of Energy and Natural Resources, General Directorate of Energy Affairs, Biomass Energy Potential Atlas, (https://bepa.enerji.gov.tr/), (Accessed:10.09.2020)

Anonim, 2023. (Https://sozluk.gov.tr/) (Erişim, 13.07.2023).

Atmaca, E., 2018. Antalya’nın Elmalı İlçesinin Köylerinde Kullanılan Tarım Alet İsimleri, 4th Language, Culture & Literature Symposium May 17-18 2018 Akdeniz University

Baltacıoğlu, İ.H., 1941. İzahlı Atasözleri, Kültür Basımevi, İstanbul.

Bayram, Y., 2007. Divan Şiirinde Tarımsal Ürünler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 81-96.

Creswell, J.W., 2005. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Çakmak, C., 2020. Atasözleri ve Deyimler Üzerine İncelemeler, Bölüm Adı: Kazan-Tatar Türkçesindeki Ağız ve Baş ile İlgili Deyimler Üzerine, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 235-250.

Eren, H., 1979. Türklerde Ekinciliğin Gelişmesine Katkılar, Türkoloji Dergisi. C. VIII. 1-28.

Erenbaş P. S., 2023. Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Tarım ve Hayvancılık Terminolojisi Üzerine Türkiye'de Yapılmış Çalışmalar. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 4 (1): 27-46.

Ergün, M., Özsüer, S., 2006. Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi, Afyon Karahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1): 269-292.

Gash, S., 1999. Effective Literature Searching for Research (2nd edn). Aldershot: Gower Publishing Ltd.

Gül, B., 2004. Eski Türk Tarım Terimleri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Gül, B., 2009. Eski türk tarım terimlerinin metaforik kullanımları üzerine, Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri 28-30 Mayıs 2008, Ankara, TDK, s. 291-308.

Gül, B., 2016. Eski Türkçe Tarıyçı “Tarımcı, Ekinci” Adı Üzerine”, Türkbilig, 32: s. 85-96.

Kaplan, M., 1985. Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, İstanbul.

Kaya, M., 2022. Eski türkçe tarım terimlerinin anadolu ağızlarındaki durumu, Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 6(1): 1460-1486.

Korkut, G., 2019. Tarama Sözlüğü’nde geçen tarım adları. International Journal of Language Academy, 7(2): 165-180.

Maşkaraoğlu, S., 2020. Kırım Tatar Türkçesinde Tarım Terimleri, Özyürek, Rasim vd. (Ed.), XV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Gürcistan-Tiflis: Yunus Emre Enstitüsü, s. 436-445.

Okçu, C., 2015. Türkiye türkçesi ağızlarında derlenmiş tarım sözcükleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Özbay, M., Melanlıoğlu, D., 2008. Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1): 30-45.

Piaget, J., 1962. Comments on Vygotsky’s critical remarks concerning ‘The Language and Thought of the Child’, and ‘Judgment and Reasoning in the Child’ (Cambridge Massachusetts, The M.I.T.).

Tarımla İlgili Atasözleri, Anonim, 2023. (Https://muzminanonim.blogspot.com/2009/05/) (Erişim, 13.04.2023).

Tarımla İlgili Atasözleri, Anonim, 2023. (https://www.tarimdunyasi.net/tarim-ile-ilgili-ata-sozleri-guzel-sozler/) (Erişim, 13.04.2023).

TÇVY, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 1997. Türkiye’nin Tarım Politikası ve Çevre. TÇV, Ankara.

TDK, 2005. Türkçe Sözlük, Ankara.

Tuğluk, M.E., 2022. Doğu Anadolu Bölgesi illeri ağızlarında yer alan tarım ve hayvancılıkla ilgili araç gereç adları üzerine tematik bir sınıflandırma, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24: 65-95.

TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, 2008. Tarım İstatistikleri Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi 5. TÜİK, Ankara.

Vygotsky, L.S., 1985. Düşünce ve Dil (çev. S.Koray). Sistem Yay, İstanbul.

Yastı, M., 2019. Derleme sözlüğü’nde geçen “saban” ile ilgili kelimeler. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 47: 23-40.

Yavaş, G., 2016. İç Anadolu Bölgesi ağızlarında ev, mutfak, tarım ve hayvancılık terimleri sözlüğü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, T., Çiftçi, M., 2012. Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Yer Alan Alet-Eşya Adları, Turkish Studies, 7 (2): 1229-1249.

Published

2023-09-01

How to Cite

ERGÜL GÜVENDİ, N. (2023). Reflection of Agriculture and Agricultural Activities on Turkish Culture: Evaluation of Stereotypes from the Perspective of Communication and Sociology of Culture. MAS Journal of Applied Sciences, 8(3), 567–573. https://doi.org/10.5281/zenodo.8215636

Issue

Section

Articles