The Effect of Molasses Addition on the Silage Quality of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz) + Triticale (X Triticosecale Wittm) Mixture Grown as Intercrop in Cotton Cultivation


Abstract views: 70 / PDF downloads: 34

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11904700

Keywords:

Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz), ), triticale (X Triticosecale Wittm), Silage, Legume, second crop

Abstract

This study aimed to determine the nutritional value and the quality of silages prepared by using Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) + triticale (X Triticosecale Wittm)  grown as intercrop in cotton planting by ensiling in periods (early and late) and with molasses of different levels (0, 2, and 4 % WG). In early period were harvested at the beginning of flowering. In late period were harvested during the beginning of encapsulation period. The harvested crops were added with 0 %, 2 %, or 4 % of molasses as fresh basis and ensiled in 1.5 L jars. The effect of different harvesting periods (early and late) and addition of diferent levels of molasses (0, 2, and 4 % WG) on nutrient composition, pH value, contetns of ammonia nitrogen (NH3-N/TN), lactic acid (LA) as well as volatile fatty acids and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of the silages were investigated. In the study, it was determined that the dry matter (DM), pH and acetic acid (AA) values of the silages increased due to the progress of the vegetation period, while the NH3-N/TN, crude protein (CP), LA and butyric acid (BA) values decreased (P<0.001). In the study, the DM, CP, LA values and Fleig scores of the molasses added groups were higher than the control groups, and the pH, NH3-N/TN, and BA values were found to be lower (P<0.001). Addition of molasses to silages had a positive effect on silage quality. When all the data were evaluated, silages of adequate quality can be prepared by using Hungarian vetch + triticale of early and late periods added with 2 % and 4 % molasses. These silages can be used as quality roughage for ruminant feeding.

References

Alçiçek, A., 1995. Silo yemi: önemi ve kalitesini etkileyen faktörler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını No. 22, İzmir.

Alçiçek, A., 2001. Süt ineklerinin yemlenmesinde yeni teknikler. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, No: 100.

Alçiçek, A. 2002. Süt sığırı rasyonu yapımında temel ilkeler. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, No: 106, 124-135.

Alçiçek, A., Özdoğan, M., 1997. Çiftçi koşullarında yapılan mısır ve arpa silo yemlerinde silaj kalitesinin saptanması üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 37: 94-102.

Alçiçek, A., Özkan, K., 1996. Silo yemlerinde destilasyon yöntemi ile süt asiti, asetik asit ve bütirik asit tayini. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2-3): 191-198.

Alçiçek, A., Kılıç, A., Ayhan, V., Özdoğan, M. 2003. Türkiye’de kaba yem üretimi ve sorunları. http://www.zmo.org.tr/re simler/ek¬ler/819fb9034f79627_ek.pdf (Erişim tarihi: 10.02.2024).

Alçiçek, A., Tarhan, F., Özkan, K., Adışen, F., 1999. İzmir ili ve civarında bazı süt sığırcılığı işletmelerinde yapılan silo yemlerinin besin madde içeriği ve silaj kalitesinin saptanması üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 39-40.

Aldemir, R., Bolat, D. 2019. Tritikale silajına kuru şeker pancarı posası katılmasının silaj kalitesi üzerine etkisi. Van Veterinary Journal, 30(1): 57-61.

Anonim, 2001. Genel Tarım Sayımı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.

Anonim, 2002. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Resmi İnternet Sitesi Verileri.

AOAC International. 2005. 18th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington DC, USA.

AOAC. 1990. Official Method of Analysis, 15th edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA, pp. 66-88.

Ashbell, G., 1997. Whole wheat plants for silage in sub-tropical climate. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, (pp. 16-19). İstanbul: Hasad Yayıncılık.

Avcıoğlu, R., Soya, H., Açıkgöz, E., Tan, A. 2000. Yem bitkileri üretimi. In R. Avcıoğlu (Ed.), Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 1. Cilt (pp. 567-585). Ankara.

Aydın, S.S., 2023. Evaluation of the usage of wafer waste as an easily soluble carbohydrate source in alfalfa silage. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1): 41-46.

Aydın, S.S., Denek, N., 2019. Farklı sükroz seviyeleri ve inkubasyon sürelerinde hazırlanan fermente edilmiş doğal laktik asit sıvısının yonca silajı kalitesine etkisi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(1): 44-51.

Bilgen, H., Alçiçek, A., Sungur, N., Eichhorn, H., Walz, O.P., 1996. Ege bölgesi koşullarında bazı silajlık kaba yem bitkilerinin hasat teknikleri ve yem değeri üzerine araştırmalar. Hayvancılık'96 Ulusal Kongresi, 1, 781-789.

Bingöl, N., Bolat, D., Karslı, M., Akça, İ., 2010. Arpa hasılı ve korunga karışımı silaja farklı düzeylerde melas ilavesinin silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 4(1): 23-30.

Bingöl, N., Karslı, M., Bolat, D., Akça, İ. 2008. Vejetasyonun farklı dönemlerinde hasat edilen korungaya ilave edilen melas ve formik asit'in silaj kalitesi ve in vitro kuru madde sindirilebilirliği üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(2), 61-66.

Bolsen, K.K., Ashbell, G., Weinberg, Z.G. 1996. Silage fermentation and silage additives review. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 9(5): 483-494.

Borreani, G., Cavallarin, L., Antoniazzi, S., Tabacco, E. 2006. Effect of the stage of growth, wilting and inoculation in field pea (Pisum sativum L.) silages. I. Herbage composition and silage fermentation. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86: 1377-1382.

Broderick, G.A., Mertens, D. R., Simons, R. 2002. Efficacy of carbohydrate sources for milk production by cows fed diets based on alfalfa silage. Journal of Dairy Science, 85(7): 1767-1776.

Can, A., Denek, N., Yazgan, K., 2003. Şeker pancarı yaprağına değişik katkı maddeleri ilavesinin silaj kalitesi ile in vitro kuru madde sindirilebilirlik düzeylerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(2): 26-29.

Canbolat, Ö., Akbay, K., Kamalak, A. 2019. Yem bezelyesi silajlarında karbonhidrat kaynağı olarak melas kullanma olanakları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(1): 122-130.

Canbolat, Ö., Kalkan, H., Karaman, S., Filya, İ. 2010. Üzüm posasının yonca silajlarında karbonhidrat kaynağı olarak kullanılma olanakları. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(2): 269-276.

Castle, M.E., Watson, J.N. 1985. Silage and milk production: Studies with molasses and formic acid as additives for grass silage. Grass and Forage Science, 40(1): 85-92.

Conrad, H.R., Klopfenstein, T.J., 1988. Role in livestock feeding- Greenchop, silage, hay and dehy. In A. A. Hanson et al. (Eds.), Alfalfa and alfalfa improvement (pp. 539-551). Argon. Monogr. 29. ASA, CSSA, and SSSA.

Çiftçi, M., Çerçi, İ.H., Dalkılıç, B., Güler, T., Ertaş, O.N., 2005. Elmanın karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına katılma olanağının araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 16(2): 93-98.

Danner, H., Holzer, M., Mayrhuber, E., Braun, R., 2003. Acetic acid increases stability of silages under aerobic conditions. Journal of Applied and Environmental Microbiology, 69: 562-567.

Deniz, S., Demirel, M., Tuncer, Ş. D., Kaplan, O., Aksu, T., 2001. The possibilities of using sugar beet pulp silage produced by different methods in lamb and dairy cow rations 1-Obtaining high quality sugar beet pulp silage. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25(6): 1015-1020.

Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft. 1987. DLG –Pattern for the evaluation of the fermentation quality of grass silages on the basis of chemical analyses. Frankfurt Am Main: Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft. Bewertung von Grünfutter, Silage und Heu. Merkblatt, No. 224 DLG Verlag.

Dumlu Gül, Z., Tan, M. 2015. Baklagil yem bitkilerinin silajlık olarak kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2): 189-193.

Duru, A.A., Kaya, Ş., 2015. Zeytin posası silajının hayvan beslemede kullanım olanakları. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 64-71.

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., 2002. Yemler yem hijyeni ve teknolojisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Filya, İ. 2001. Silaj fermantasyonu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1): 87-93.

Finley, J.W., Pallavicini, C., Kohler, G.O., 1980. Partial isolation and characterization of Medicago sativa leaf proteases. Journal of the Science of Food and Agriculture, 31: 156-161.

Görü, N., Seydoşoğlu, S., Bazı serin iklim tahıllarının (yulaf, arpa, çavdar ve tritikale) yaygın fiğ ile farklı oranlarda karışımlarında silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 26-33.

Henderson, N., 1993. Silage additives. Animal Feed Science and Technology, 45: 35-56.

İptaş, S., Avcıoğlu, R., 1997. Mısır, sorgum ve sorgum-sudanotu melezi bitkilerinde farklı hasat devrelerinin silo yemi niteliğine etkisi. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, 16-19 Eylül, Bursa s: 42-51.

Jones, D.I.H., 1988. The effect of cereal incorporation on the fermentation of spring and autumn cut silages in laboratory silos. Grass and Forage Science, 43(2):167-172.

Kavut, Y., Geren, H., 2017. Farklı hasat zamanlarının ve karışım oranlarının İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) + baklagil yembitkisi karışımlarının verim ve bazı silaj kalite özelliklerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(2): 115-124.

Kaymak, G., Gülümser, E., Can, M., Acar, Z., Ayan, İ., 2021. Yapraklı ve yarı yapraklı yem bezelyesi çeşitleri ile tek yıllık çim karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 11(2): 1595-1602.

Kendall, N.V.G., 1978. Anormal silages and silage related disease problems. In Literature review on fermentation of silage- A review (pp. 281-332). Grants-In-Aid Committee. National Feed Ingredients Association.

Khorasani, G. R., Okine, E. K., Kennelly, J. J., Helm, J. H., 1993. Effect of whole crop cereal grain silage substituted for alfalfa silage on performance of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 76: 3536.

Kılıç, A. 1986. Silo yemi öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri. Bilgehan Basımevi, İzmir.

Kılıç, A., 2010. Silo yemi öğretimi (Öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri). Hasat Yayıncılık.

Kızılşimşek, M., Erol, A., Kaplan, M. 2011. Karbonhidrat ve organik asit kaynağı olarak bazı meyve posaları ilavesinin yonca silajı kalitesi üzerine etkileri. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, s:1720-1725.

Koç, F., Coşkuntuna, L., Coşkuntuna, A., 2010. Farklı ortam sıcaklıklarında organik asit kullanımının fiğ-tahıl silajlarında fermantasyon gelişimi ve aerobik stabilite üzerine etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 159-165.

Kung, J.R.L., 2010. Understanding the biology of silage preservation to maximize quality and protect the environment. In Proceedings of the California Alfalfa and Forage Symposium, Visalia, pp. 41-54.

Kuşvuran, A., Nazlı, R.İ., Tansı, V., 2011. Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde çayır–mera alanları, hayvan varlığı ve yem bitkileri tarımının bugünkü durumu. Gaziosman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 21-32.

McDonald, P., 1981. The biochemistry of silage. London, Chichester: John Wiley and Sons.

McDonald, P., Edward, R. A., Dreenhalgh, Morgan, C. A. 2002. Animal nutrition. Gosport: Ashford Colour Pres Ltd.

McDonald, P., Henderson, A.R., Heron, S. J.E. 1991. The biochemistry of silage (2nd ed.). Chalcombe Publications.

McKersie, B.D., 1985. Effect of pH on proteolysis in ensiled legume forage. Agronomy Journal, 77: 81-86.

Menke, K.H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D., Schneider, W. 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feeding stuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agricultural Science, 93(1): 217-222.

Menke, K.H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D., Schneider, W. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28: 7-55.

Moore, C.A., Kenedy, S.J., 1994. The effect of sugar beet pulp-based silage additives on effluent production, fermentation, in-silo losses, silage intake and animal performance. Grass and Forage Science, 49: 54-64.

Moseley, G., Ramanathan, V., 1989. The effect of dry feed additives on the nutritive value of silage. Grass and Forage Science, 44(4): 391-397.

Muck, R.E., 1988. Factors influencing silage quality and their implications for management. Journal of Dairy Science, 71(12): 2992-3002.

Özder, M., Gaytancıoğlu, O., Yılmaz, J. 2001. Et ve süt üretimini etkileyen faktörler. Süt ve Kırmızı Et Üretimi Kendine Yeterlilik Paneli, 02 Mart, Tekirdağ.

Polan, C.E., Stieve, D.E., Garrett, J.L. 1998. Protein preservation and ruminal degradation of ensiled forage treated with heat, formic acid, ammonia, or microbial inoculant. Journal of Dairy Science, 81: 765-776.

Rondahl, T., Bertilsson, J., Martinsson, K., 2011. Effects of maturity stage, wilting and acid treatment on crude protein fractions and chemical composition of whole crop pea silages (Pisum sativum L.). Animal Feed Science and Technology, 163: 11-19.

Rooke, J.A., Hatfield, R.D., 2003. Biochemistry of ensiling. Publications from USDA-ARS / UNL Faculty, 1399.

Sabancı, C.O., Baytekin, H., Balanlı, C., Acar, Z., 2013. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası.

Seydoşoğlu, S., 2020. Farklı karışım oranları ve biçim dönemlerinin yem bezelyesi ile arpa karışımlarının ot verim performansına etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3): 2136-2142.

Seydoşoğlu, S., Gelir, G., Ayana-Çam, B. 2020. Yem bezelyesi ve tritikale karışımlarında karışım oranları ile biçim dönemlerinin ot verimine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): 9-13.

Schmidt, R., Hu, W., Mills, J., Kung, L. 2009. The development of lactic acid bacteria and Lactobacillus buchneri and their effects on the fermentation of alfalfa silage. Journal of Dairy Science, 92: 5005-5010.

Shamma, M. 1992. Comparative evaluation of triticale and barley silage fermentation and its nutritional effect in sheep feeding. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, 49(1-2).

Sibanda, S., Jingura, R.M., Topps, J.H., 1997. The effect of level of inclusion of the legume Desmodium uncinatum and the use of molasses or ground maize as additives on the chemical composition of grass and maize legume silages. Animal Feed Science Technology, 68: 295-305.

Siefers, M.K., Bolsen, K.K., 1997. Agronomic and silage quality traits of winter cereals. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, 16-19 Eylül, Hasad Yayıncılık, İstanbul.

Slottner, D., Bertilsson, J., 2006. Effect of ensiling technology on protein degradation during ensilage. Animal Feed Science and Technology, 127(1–2): 101-111.

SPPS Inc. 2008. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago.

Suzuki, M., Lund, C.W., 1980. Improved gas liquid chromatography for simultaneous determination of volatile fatty acids and lactic acid in silage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 28, 1040-1041.

Tarım ve Orman Bakanlığı. 2021. Mera alanlarının yıllar itibariyle değişimi. https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Cayir-Mera-ve-Yem-Bitkileri (Erişim tarihi: 15.05.2023)

Turan, N., 2019. Macar fiği ile arpa yaş otunun farklı oranlarda karıştırılarak elde edilen silajın kimyasal kompozisyonu ve kalite parametrelerinin belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17: 787-793.

TÜİK. 2021. Türkiye İstatistik Kurumu https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim tarihi: 09.03.2021)

Van Soest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.

Weinberg, Z.G., Ashbell, G., 2003. Engineering aspects of ensiling. Biochemical Engineering Journal, 13: 181-188.

Weinberg, Z.G., Ashbell, G.A., Hen, Y., 1999. The effect of Lactobacillus buchneri and L. plantarum, applied at ensiling, on the ensiling fermentation and aerobic stability of wheat and sorghum silages. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 23, 218-222.

Yolcu, H., Tan, M., 2008. Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım Bilimleri Dergisi, 14(3): 303-312.

Published

2024-06-19

How to Cite

ORUÇ, A., & AVCI, M. (2024). The Effect of Molasses Addition on the Silage Quality of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz) + Triticale (X Triticosecale Wittm) Mixture Grown as Intercrop in Cotton Cultivation. MAS Journal of Applied Sciences, 9(2), 400–413. https://doi.org/10.5281/zenodo.11904700

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)