A Preliminary Study on The Effect of Different Cutting Heights on The Forage Yield and Some Quality Parameters of Giant King Grass (Pennisetum hybridum)


Abstract views: 44 / PDF downloads: 28

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11612203

Keywords:

giant king grass, cutting height, forage yield and quality

Abstract

This study was conducted to determine the effect of different cutting heights on the forage yield and some quality parameters of giant king grass (Pennisetum hybridum). The experiment was carried out at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Izmir/Turkey, during the summer growth seasons of 2023. In the experiment, four different cutting height (H5:5 cm, H10: 10 cm, H15: 15 cm and H20: 20 cm above ground level) were tested and, harvested plant material was ensilaged. Some characteristics were measured such number of tiller, plant height, dry matter (DM) yield, pH of silage, crude protein (CP) concentration, NDF, ADF contents and root weight. Results indicated that there were no significant differences in plant height among the treatments, and number of tiller and DM yield increased in the H5 treatment; however, root weight, forage quality and CP content decreased. Cutting heights of 10 to 15 cm above ground level can be recommended throughout the growing season for silage production of giant king grass for plant persistence, with high yield and acceptable forage quality, and for the safe operation of the harvest equipment’s.

References

Anonymus, 1993. Bestimmung des pH-Wertes. In: Die chemischen Untersuchungen von Futtermitteln. Teil 18 Silage. Abschnit 18.1 Bestimmung des pH-Wertes. Methodenbuch Bd. III. VDLUFA-Verlag. Darmstadt.

Baytekin, H., Gül, İ., 2009. Yembitkileri, 'Genel Bölüm', (Ed: R. Avcıoğlu, Y. Karadağ, R Hatipoğlu). Yembitkilerinde Hasat, Kuru Ot Üretimi ve Depolama, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, s: 121-141.

Bengisu, G., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., 2020. Bitkilerde yaralanma sonrası uyarımlar. ISPEC International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development-IV, Kongre Bildiriler Kitabı, 10-12 Haziran, Ankara s: 97-98.

Boğa, M., Kılıç, H.N., Çanga Boğa, D., Gül Varış, C., 2023. Tarım, Orman ve Su Bilimlerinde Öncü ve Çağdaş Çalışmalar (Ed: A. Bobat). Maralfalfa’nın (Pennisetum sp.) ruminant hayvan beslemede kullanımı. Duvar Yayınları, Ankara, s:191-204.

Çeliktaş, N., Can, E., Atış, İ., Ertekin, İ., 2018. Exploring the potential of giant king grass as a bioenergy crop in Mediterranean ecological conditions, 3rd International Energy & Engineering Congress Proceedings Book, 18-19 October, pp:833.

Dağ, F., Mut, Z., Erbaş Köse, Ö.D., 2024a. Farklı lokasyonlarda yetiştirilen mısıra mikrobiyal gübre uygulamasının etkisi: i. verim ve verim unsurları. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1):72-80.

Dağ, F., Mut, Z., Erbaş Köse, Ö.D., Kardeş, Y.M., 2024b. Farklı lokasyonlarda yetiştirilen mısıra mikrobiyal gübre uygulamasının etkisi: ii. kalite özellikleri. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1):81-90.

Dumanoğlu, Z., 2020. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bitkisel atıkların değerlendirilmesi, tarımda yenilikçi yaklaşımlar. Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik, 461-473.

Ekren, S, Sönmez, Ç., Sancaktaroğlu, S., Bayram, E., 2007, Farklı biçim yüksekliğinin Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda agronomik ve teknolojik özellik|ere etkisinin belirlenmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(1)55-71.

Eren, M., Kocaoğlu Güçlü, B., 2023. Dev kralotu (Pennisetum hybridum) silajlarında in vitro rumen fermantasyonu ve metan üretiminin belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1): 30-42.

Eren, M., Kocaoğlu Güçlü, B., 2024. Bölüm II, Türkiye’de Ruminant Beslemede Kullanılabilecek Bazı Alternatif Kaba Yemler (Ed: Şinasi AŞKAR), Veteriner Hekimlik Çalışmaları, Livre De Lyon, 15-31.

Geren, H., Yaman, M., 2016. Effect of different N and P levels on the forage yield and some yield characteristics of Pennisetum hybridum, EGF 2016, 26th General Meeting, Trondheim-Norway, 21:448-450.

Geren, H., Simić, A., Dželetović, Ž., 2016. Forage yield and nutritional values of Pennisetum purpureum affected by cutting height, EGF 2016, 26th General Meeting, Trondheim-Norway, 21:454-456.

Geren, H., Simić, A., Güner, İ., Özdoğan, T., 2019. Effect of different cutting heights on forage yield and some nutritional values of miscanthus (Miscanthus x giganteus), 3rd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16-18 April 2019, Turkey, 56-61.

Geren, H., Kavut, Y.T., Ünlü, H.B., 2020. Effect of different cutting intervals on the forage yield and some silage quality characteristics of giant king grass (Pennisetum hybridum) under Mediterranean climatic conditions, Turkish Journal of Field Crops, 25(1):1-8.

Geren, H., Kavut, Y.T., Ünlü, H.B., 2021. Sürdürülebilir dev kralotu (Pennisetum hybridum) tarımında biçim aralıklarının kuru madde verimi ve bazı yem kalite özelliklerine etkisi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(3):2412-2422.

Geren, H., Quliyeva, L., 2023. Yeni tesis edilen dev kralotu (Pennisetum hybridum) bitkisinde sonbahar hasatlarının canlılık oranı üzerine etkisi, MAS Journal of Applied Sciences, 8(3):412-420.

Geß, A., Hazar Kalonya, D., 2023. Sustainable Husbandry? -A Comparative LCA of Three Lamb Breeding Systems in Turkey, Circular Economy and Sustainability.

Gül, S., Erten, K., Coşkuntuna, L., Koç, F., 2023. Sorgum silajına farklı katkı maddeleri ilavesinin aerobik stabilite üzerine etkileri. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 7(3):681-692.

Gülümser, E., Başaran, U., Mut, H., Çopur Doğrusöz, M., 2018. Effect of mixtures and harvest time on agricultural and competitive traits of legume plus cereal intercropping. Fresenius Environmental Bulletin, 27(10): 6653-6660.

Güzar, B., Geren, H., Allahverdiyev, E., Əsgərova, A., 2024. Farklı hasat dönemlerinin inci darı (Pennisetum glaucum)’da verim ve bazı yem kalite unsurlarına etkisi. MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi, 9(1): 90-99.

Ishii, Y, Ito, K., Numaguchi, H., 1995. Effects of cutting date and cutting height before overwintering the spring regrowth of summer-planted Napier grass (Pennisetum purpureum Schumach), Japanese Journal of Grassland Science, 40(4):396-409.

Johnson, H.E., Merry, R.J., Davies, D.R., Kell, D.B., Theodorou, M.K., Griffith, G.W., 2005. Vacuum packing: a model system for laboratory-scale silage fermentations, Journal of Applied Microbiology, 98(1):106-113.

Jørgensen, S.T., Pookpakdi, A., Tudsri, S., Stölen, O., Ortiz, R., Christiansen, J.L., 2010. Cultivar-by-cutting height interactions in Napier grass (Pennisetum purpureum Schumach) grown in a tropical rain-fed environment, Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 60: 199-210.

Kacar, B., Katkat, V., 2010. Bitki Besleme. 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti, Kızılay-Ankara.

Kir, B., Geren, H., Ozkan, S.S., Budak, B., Salman, A., Demiroglu Topcu, G., Ilker, E., 2022. Effects of mowing heights on the turf performances of some tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) cultivars under mediterranean ecological conditions, 32nd Scientific-Experts Conference of Agriculture and Food Industry, 1-2 December, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, p: 66

Lounglawan, P., Lounglawan, W., Suksombat, W., 2014. Effect of cutting interval and cutting height on yield and chemical composition of King Napier grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum), APCBEE Procedia, 8:27-31.

Önal Aşçı, Ö., Acar, Z., 2018. Kaba Yemlerde Kalite, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti., 112s.

Özdoğan Çavdar, T., 2023. Tarımda iyileştirmeler (Ed: M. Ayçiçek, S. Sabancı Bal). Sürdürülebilir enerji kapsamında enerji bitkilerinin ve hasat zamanının önemi. İksad Publishing House, Ankara, s:87-100.

Özdoğan Çavdar, T., Geren, H., 2023. Sürdürülebilir enerji bitkileri tarımında bazı çok yıllık buğdaygillerin performansları, ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1):15-26.

Özyazıcı, M.A., 2023. Her Yönüyle Silaj (Ed: K. Kökten, S. Seydoşoğlu). Silaj yapımında kullanılan bitkiler. Iksad Publishing House, Ankara, s:63-100.

Saberrezaei, M., Geren, H., 2022. Farklı biçim yüksekliği ve azot seviyelerinin dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nda yem verimi ve kalitesine olan etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 59(1):107-118.

Seydosoglu, S., Bengisu, G., 2019. Effects of different mixture ratios and harvest periods on grass quality of triticale (x Triticosecale Wittmack) forage pea (Pisum sativum L.) intercrop. Applied Ecology and Environmental Research, 17(6):13263-13271.

Silva, A.G.D., Junior, O.L.D.F., França, A.F.D.S., Miyagi, E.S., Rios, L.C., Filho, C.G.D.M., Ferreira, J.L., 2012. Rendimento forrageiro e composição bromatológica de milheto sob adubação nitrogenada, Ciência Animal Brasileira Goiânia, 13(1):67-75.

Şimşek Soysal, A.Ö., Öner, F., Şahan, H., 2022, Bazı at dişi mısır (Zea mays. indendata Sturt.) çeşitlerinin silaj verim potansiyelleri. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 6(4): 866-873.

Turan, N., 2023. Alternative Forage Crops-II (Ed: G Demiroğlu Topçu). Maralfalfa (Pennisetum sp.), Iksad Publishing House, Ankara, p:153-173.

Wijitphan, S., Lorwilai, P., Arkaseang, C., 2009. Effect of cutting heights on productivity and quality of king napier grass (Pennisetum purpurem cv. King Grass) under irrigation, Pakistan Journal of Nutrition, 8(8):1244-1250.

Yuksel, O., 2019. Determination of some physical and chemical characteristics of giant miscanthus (Miscanthus x giganteus) silages harvested at different development stages. Fresenius Environmental Bulletin, 28(5): 4226-4231.

Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 121, Ankara.

Yücel, C., Şener Gedük, A., Yücel, D., 2024. Tatlı sorgum posası ile yapılan silajların önemli fermantasyon özellikleri. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1): 1-14.

Published

2024-06-19

How to Cite

GEREN, H., ƏLİYEVA, S., BAXIŞLI, T., & ABIŞOVA, M. (2024). A Preliminary Study on The Effect of Different Cutting Heights on The Forage Yield and Some Quality Parameters of Giant King Grass (Pennisetum hybridum). MAS Journal of Applied Sciences, 9(2), 221–229. https://doi.org/10.5281/zenodo.11612203

Issue

Section

Articles