The Importance and Economic Analysis of Sheep Breeding in Türkiye


Abstract views: 164 / PDF downloads: 314

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7529826

Keywords:

Sheep breeding, sustainability, economic analysis, Türkiye

Abstract

In Turkey, sheep breeding is very important for both sociocultural and economic reasons.

The purpose of this study is to provide solution ideas for the sustainability of breeding activities and conducting an economic analysis of the enterprises participating in sheep breeding activities in Turkey while taking into account the regions. This study of collected the sheep breeding by means of 2019 from march to october periods. For this purpose, a survey of 1500 sample the producers were conducted face to face. Breeding systems vary according to the region where the enterprise is located, the capital structure of the enterprise, the existence of arable land, and the structure of the breeder family. As a result of economic research revealed that the firms' calculated net profit and gross profit values were quite low. In addition, there are significant differences between regions in terms of profitability. In order to determine the effect of family labor on sheep breeding income, operating income was calculated and it was determined that the activity was sustainable in enterprises using family labor. Accordingly, it has been concluded that for the sustainability of sheep breeding, policies to be produced according to realistic data by taking into account the regionality and the currently implemented supports should be continued more effectively.

Keywords: 

References

Aksoy, A., Yavuz, F. 2012. Çiftçilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bırakma nedenlerinin analizi: doğu anadolu bölgesi örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2): 76-79.

Aktaş, A. 2009. Konya ili Karapınar ilçesi koyunculuk işletmelerinin ekonomik analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Anonim, 2006. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Yapı Araştırması Sonuçları. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111 (Erişim Tarihi: 10.09.2022).

Anonim, 2016. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Yapı Araştırması Sonuçları. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111 (Erişim Tarihi: 10.09.2022).

Anonim, 2020. https://stats.oecd.org/index.aspx?DateSetCode=HIGH _AGLINK _2020 (Erişim Tarihi: 15.11.2022).

Anonim, 2022. Türkiye İstatistik Kurumu. https://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10.09.2022).

Ayvazoğlu Demir, P., Adıgüzel Işık., Aydın, E., Yazıcı, K., Ayvazoğlu, C. 2015. Socio-economic Importance of Sheep Breeding Farms in Ardahan Province. Van Veterinary Journal, 26(3): 141-146.

Bilginturan, S., Ayhan, V. 2009. Burdur ili damızlık koyun ve keçi yetiştiriciler birliği üyesi koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunların üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim Dergisi, 50(1): 1-8.

Çiçek, A. ve Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:12 Ders Notları Serisi No:6.

Dağıstan, E. 2002. Orta-Güney Anadolu bölgesinde koyunculuk faaliyetinin ekonomik analizi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Dağıstan, E., Koç, B., Gül, A., Gül, M. 2008. Koyunculuk üretim faaliyetinin faktör analizi: Orta-Güney Anadolu Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18(2): 67-77.

Dalgıç, A. 2018. Koyunculuk üretim faaliyetinin ekonomik analizi: Isparta ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Dedeoğlu, M., Yıldırım, İ. 2006. Emek tarımsal kalkınma kooperatifine ortak işletmelerin ekonomik analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 42(1): 39-48.

İnan, İ. H. 1992. Tarım Ekonomisi (1. Baskı). Hasat Yayıncılık, İstanbul.

Karadaş, K. 2018. Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu; Hakkâri İli Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(1): 29-35.

Karagölge, C., Kızıloğlu, S. ve Yavuz, O. 1995. Tarım EkonomisiTemel İlkeler. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:801, Ziraat Fakültesi Yayınları. No:324,, Ders Kitap Serisi No:73, Erzurum..

Karakuş, F., Akkol, S. 2013. Van İli Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Verimliliği Etkileyen Sorunların Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(1-2): 9-16.

Keskinkılıç, K. 2019. Koyunculuk faaliyetinin sürdürülebilirliği. İzmir Ticaret Borsası Yayınları Yayın No:99, İzmir.

Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F. F., Fidan, H., Gündoğmuş, E. 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:37, Ankara.

Özalp, M., Sayın, C. 2018. Antalya’da Küçükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirliğe Etki Eden Ekonomik Faktörlerin Değerlendirilmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, (21): 1-11.

Özsayın, D., Everest, B. 2019. Koyun Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Koyunculuk Faaliyetiyle İlgili Uygulamaları. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22(Ek Sayı 2): 440-448.

Seçer, A., Boğa, M. 2016. Niğde İlinin Çamardı İlçesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Pazarlama Yapısı, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2): 79-83.

Semerci, A., Çelik, A.D. 2016. Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Genel Durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 182-196.

Şahin A., Yıldırım, İ. 2002. Economic Analysis of Sheep Farms in Center District of Van Province. Yüzüncü Yıl Üni., Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 47-52.

Şahinli, M. A. 2011. Konya İlinde Koyunculuk Faaliyetine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Koyunculuk Faaliyetinde Etkili Olan Unsurların Saptanması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şengül Ü., Eslemian, S., Eren, M. 2013. Türkiye’de İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin VZA Yöntemi ile Belirlenmesi ve Tobit Model Uygulaması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21): 75-99.

Şimşek, G. 2019. Kırşehir İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Teknik ve Ekonomik Yapılarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.

Tamer, B., Sarıözkan, S. 2017. Yozgat Merkez İlçede Koyunculuk Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri. Erciyes Üni. Veteriner Fakültesi Derg., 14(1): 39-47.

Yılmaz, Ş.G. 2019. Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi ve Etkinliği: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Doktora Tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Published

2023-01-12

How to Cite

ÇİÇEK, A., AYYILDIZ, M., ERDAL, G., & ERDAL, H. (2023). The Importance and Economic Analysis of Sheep Breeding in Türkiye. MAS Journal of Applied Sciences, 7(Özel Sayı), 1303–1322. https://doi.org/10.5281/zenodo.7529826

Issue

Section

Articles