Determination of Optimum Mixture Rate and Cutting Time for Hungarian Vetch and Rye Mixtures


Abstract views: 176 / PDF downloads: 119

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7478269

Keywords:

Hungarian vetch, rye, mixture, cutting time, yield, quality

Abstract

This research was carried out in the 2020-2021 vegetation period to determine the best mixing ratio and cutting time for Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) + rye (Secale cereale L.) mixtures in Kirşehir ecological Conditions. The experimental design was completely randomised in split plots with three replications. The main plots were cutting times, while the sub-plots were mixing ratios. The highest green forage yield (2084.7 kg da-1), dry matter yield (710.3 kg da-1), and crude protein yield (68.42 kg da-1) and digestible dry matter yield (417.5 kg da-1) were obtained from averages from a mixture of 20% HV + 80% R. Highest crude protein ratio (14.82%), the lowest ADF (33.5%) and NDF (48.6%) ratios averages were obtained from pure Hungarian vetch sowings. Depending on the progression of the cutting time from the booting period to the milk dough period, while the yields of herbage yield, dry matter, crude protein, digestible dry matter and ADF and NDF values increased, the crude protein ratio decreased. For legume + cereal mixtures to be grown in Kırşehir and similar ecological conditions, 20% HV + 80% R mixture should be cut in the milk dough period for higher yield, 80% HV + 20% R mixture should be cut in the booting period for better quality. When the yield and quality were evaluated together, it was concluded that the mixture of 40% HV + 60% R would be suitable for cutting during the flowering period of the rye in the mixture.

References

Acar, Z., Önal A, Ö., Ayan, İ., Mut, H., Başaran, U. 2006. Yem bitkilerinde karışık ekim sistemleri. J of Fac of Agric, OMU, 21:3, 379-386.

Aksoy, İ., Nursoy, H. 2009. Vejetasyonun farklı dönemlerinde biçilen macar fiği buğday karışımının besin madde kompozisyonu, rumende yıkılım özellikleri, in vitro sindirilebilirlik ve rölatif yem değerinin belirlenmesi. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 16(6): 925-931.

Anonim, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri, https://www.tuik. gov.tr/. Retrieved from https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr

Anonymous 2020. Analytical Methods Fiber Analyzer A200. https://www.ankom.com/analytical -methods-support/fiber-analyzer-a200 (Accessed May 10, 2021)(18.02.2020). Retrieved from www.ankom.com/a nalytical-methods-support/fiber-analyzer-a200. Retrieved from www.ankom.com/analytical-methods-support/fiber-analyzer-a200

AOAC, 2005. Official Methods Of Analysis of AOAC International. AOAC International,

Aydın, İ., Acar, Z., Erden, İ. 1995. Samsun ekolojik şartlarında yetiştirilen bazı fiğ türlerinde farklı ekim ve hasat zamanlarının ot ve ham protein verimine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11:1, 49-64.

Barsila, S. R. 2018. The fodder oat (Avena sativa) mixed legume forages farming: Nutritional and ecological benefits. Journal of Agriculture and Natural Resources, 1:1, 206-222.

Baumann, D.T., Bastiaans, L., Goudriaan, J., van Laar, H.H., Kropff, M.J. 2002. Analysing crop yield and plant quality in an ıntercropping system using an eco-physiological model for ınterplant competition. Agricultural Systems, 73(2):173-203.

Canbolat, Ö. 2012. Bazı buğdaygil kaba yemlerinin in vitro gaz üretimi, sindirilebilir organik madde, nispi yem değeri ve metabolik enerji İçeriklerinin karşılaştırılması. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 18(4): 571-577.

Ceri, S., Acar, R. 2019. Use of cool climate cereals as green and dry forage in animal feeding. Journal of Bahri Dagdas Crop Research, 8(1):178-194.

Çaçan, E., Yılmaz, H.Ş. 2015. Bingöl koşullarında değişik macar fiği (Vicia pannonica Crantz)+ buğday (Triticum aestivum L.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(3):290-296.

Çetin, Y. 2017. Kırşehir koşullarında bazı yulaf çeşit ve hatlarının karışım performanslarının belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

Duman, İ. 2018. Kırıkkale şartlarında yem bezelyesi ve Macar fiğinin tritikale ile karışımlarında uygun karışım oranının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Erbaş Köse, Ö.D., Mut, Z. 2022. Farklı ekim sıklıklarında çavdar genotiplerinin tane verimi ve bazı yem kalite özelliklerinin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 25(4): 778-786.

Erbaş Köse, Ö.D., Mut, Z., Kardeş, Y. M. 2019. Farklı ekim sıklıklarının çavdarda ot verimi ve kalitesine etkisi. HASAT Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, Ankara.

Francis, C., A. Smith, M., E. 1985. Variety development for multiple cropping systems. Critical Reviews in Plant Sciences, 3(2): 133-168.

Göçmen, N., Parlak, A. Ö. 2017. Yem bezelyesi ile arpa, yulaf ve tritikale karışım oranlarının belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1): 119-124.

Gökdemir, N. 2019. Bingöl koşullarında tüylü fiğ (Vicia villosa Roth.) ve çavdar (Secale cereale L.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Bingöl

Gündüz, T.E. 2010. Diyarbakır koşullarında karışım oranının macar fiği (Vicia pannonica Crantz)+ buğday (Triticum aestium var. aestium L.) karışımında ot verimi ve kalitesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.

Hatipoğlu, R., Anlarsal, A., Tükel, T., Baytekin, H. 1990. Çukurova bölgesi kıraç koşullarında yetiştirilen fiğ+ arpa karışımında biçim zamanlarının ot verimi ve botanik kompozisyona etkisi üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Der, 5(3): 173-182.

Hatipoğlu, R., Çil, A., Gül, İ. 2001. Diyarbakır koşullarında farklı azot ve fofor dozlarının fiğ+ tritikale karışımında ot verimi ve ot kalitesine etkileri üzerinde bir araştırma. GAP, 2, 24-26.

İleri, O., Erkovan, Ş., Erkovan, H., Ali, K. 2020. İç Anadolu’da ikinci ürün döneminde yem bezelyesi ve bazı tahıl karışımlarının farklı ekim sıklığında yaş ot verimi ve bazı özellikleri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 6(3): 538-545.

Karadag, Y., Buyukburc, U. 2004. Forage qualities, forage yields and seed yields of some legume-triticale mixtures under rainfed conditions. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 54(3): 140-148.

Karataş, İ., Aydin, M., Kodaz, S., Tosun, M. 2020. Bazı çavdar (Secale cereale L.) genotiplerinin erzurum kuru tarım koşullarına adaptasyonu. Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 3(2): 18-25.

Kır, H. 2014. Kırşehir koşullarında farklı biçim zamanları ve karışım oranlarının macar fiği + tahıl karışımlarının verim ve kalitesi üzerine etkileri. Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesİ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Moore, J.E., Undersander, D.J. 2002. Relative forage quality: an alternative to relative feed value and quality ındex. Proceedings 13th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium, 16-29.

Richards, L. 1947. Diagnosis and ımprovement of saline and alkaline soils, 64: 432.

Sabancı, C. 2009. Baklagil yem bitkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı. Yay:2, 224.

Sayar, M. S., Anlarsal, A. E., Başbağ, M. 2016. Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz.) genotiplerinde biyolojik verim özelliği bakımından çevreler üzerinden eklemeli ana etkiler ve çarpımsal interaksiyonlar (AMMI) Analizi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(Özel Sayı-2): 235-240.

Seydosoglu, S., Bengisu, G. 2019. Effects of different mixture ratios and harvest periods on grass quality of triticale (Xtriticosecale Wittmack) - forage pea (Pisum Sativum L.) ıntercrop. Applied Ecology and Environmental Research, 17(6): 13263-13271.

Seydoşoğlu, S. 2020. Farklı karışım oranları ve biçim dönemlerinin yem bezelyesi ile arpa karışımlarının ot verim performansına etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10: 2136-2142.

Sheaffer, C., Peterson, M., McCaslin, M., Volenec, J., Cherney, J., Johnson, K., Woodward, W., Viands, D. 1995. Acid detergent fiber, neutral detergent fiber concentration and relative feed value. Standart Tests to Characterize Alfalfa Cultivars. Available online at: http://www. naaic. org/stdtests/acidfiber. htm (Websıte accessed: March 15, 2015).

Sillanpää, M. 1990. Micronutrient Assessment at The Country Level: An International Study. . FAO Soils Bulletin 63. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome, Italy,

Sleugh, B., Moore, K.J., George, J.R., Brummer, E.C. 2000. Binary legume-grass mixtures ımprove forage yield, quality and seasonal distribution. Agronomy Journal, 92(1): 24-29.

Tan, M., Menteşe, Ö. 2003. Yem bitkilerinde anatomik yapı ve kimyasal kompozisyonun besleme değerine etkileri. Journal of the Faculty of Agriculture, 34:1.

Taş, N. 2011. Kuru şartlarda yazlık ve güzlük ekilen fiğ+ buğday karışımlarında en uygun karışım şekli, karışım oranı ve biçim zamanının ot verimi ve verim unsurları üzerine etkisi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21(1): 1-15.

Tohumcu Akbay, S. 2021. Iğdır koşullarında karışım oranı ve biçim zamanının adi fiğ tahıl karışımında verim ve kalite üzerine etkileri. Doktora Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı.

Tuna, C., Orak, A. 2007. The role of ıntercropping on yield potential of common vetch (Vicia sativa L.) / oat (Avena sativa L.) cultivated in pure stand and mixtures. J. Agric. Biol. Sci, 2(2): 14-19.

Uçar, R., Ekmekçi, M., Çaçan, E., Özdemir, S., Kökten, K., Kutlu, M.A., Mokhtarzadeh, S. 2022. Macar fiği (Vicia Pannonica Crantz) çeşitlerinin kes verimi ve kes kalitesi açisindan değerlendirilmesi. ADYUTAYAM 10(1): 75-82.

Ülgen, N., Yurtsever, N. 1974. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Teknik Yayın No:28, Ankara.

Yaktubay, Ş., Anlarsal, A., E. 1998. Çukurova koşullarında farklı ekim ve biçim zamanlarının bazı adi fiğ (V. Sativa L.) ve tüylü fiğ (V. villosa Roth) çeşitlerinin arpa (Hordeum Vulgare L.) ile karışımlarında verim ve verimle ilgili özelliklere etkisi üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Doktora Tezi, Adana.

Yavuz, T., Hakan, K., Veysel, G. 2020. Türkiye’de kaba yem üretim potansiyelinin değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(3): 345-352.

Yolcu, H., Polat, M., Aksakal, V. 2009. Morphologic, yield and quality parameters of some annual forages as sole crops and ıntercropping mixtures in dry conditions for livestock. Journal of Food Agriculture & Environment, 7(3-4): 594-599.

Published

2022-12-23

How to Cite

ÇETİN ZENGİN, Şerife, & KIR, H. (2022). Determination of Optimum Mixture Rate and Cutting Time for Hungarian Vetch and Rye Mixtures. MAS Journal of Applied Sciences, 7(Özel Sayı), 1263–1274. https://doi.org/10.5281/zenodo.7478269

Issue

Section

Articles