MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effects of Different Row Spacings, Chicken Manure Doses and Seed Pre-Applıcations on Quality Features of Chickpea (Cicer arietinum L.)

Farklı Sıra Arası Mesafeleri, Tavuk Gübresi Dozları ve Tohum Ön Uygulamalarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

The Effects of Different Row Spacings, Chicken Manure Doses and Seed Pre-Applıcations on Quality Features of Chickpea (Cicer arietinum L.)

 
Author : Özge UÇAR  Murat ERMAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 1-23
DOI Number: :
Cite : Özge UÇAR Murat ERMAN, (2021). The Effects of Different Row Spacings, Chicken Manure Doses and Seed Pre-Applıcations on Quality Features of Chickpea (Cicer arietinum L.) . MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 1-23. Doi: 10.52520/masjaps.8.
    


Summary

Farklı sıra arası mesafeleri, tavuk gübresi dozları ve tohum ön uygulamalarının nohut (Cicer arietinum L.)’un kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, 2016 ve 2017 yetiştirme sezonunda Siirt koşullarında yürütülmüştür. Çalışma bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada 20, 30 ve 40 cm olmak üzere 3 farklı sıra arası mesafe ana parsellere; tohum ön uygulaması ve Mesorhizobium ciceri aşılama alt parsellere; tavuk gübresi dozları 0, 40, 120 ve 200 kg/da hesabına göre altın altı parsellere uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; tane protein oranı % 21.9-23.1, protein verimi 18.6-57.0 kg/da, tane fosfor içeriği 3309-4783 ppm, tane potasyum içeriği 9621-12585 ppm ve tanede toplam kuru madde oranı % 90.4-95.3 değerleri arasında değişim göstermiştir. Sıra arası mesafe azaldıkça, tanede toplam kuru madde oranı ve potasyum içeriği artmış ancak tane protein oranı ve tane fosfor içeriği etkilenmemiştir. Tanede en yüksek toplam kuru madde oranı % 94.4 ile 30 cm sıra arası mesafeden elde edilmiştir. Ön uygulamalar ve tavuk gübresi dozları tane protein oranı, tane fosfor içeriği ve tane potasyum içeriğini etkilememiştir. Sonuç olarak, Siirt ili ekolojik koşullarında yürütülen bu çalışmada en yüksek protein verimi 20 cm sıra arası mesafe + Mesorhizobium ciceri + 40 kg/da tavuk gübresi uygulamasından elde edilmiştir.

 Keywords
Kalite, Gübre, Nohut, Rhizobium, Sıra Arası, Solucan, Tavuk

Abstract

This study had conducted to determine the effects of different row spacings, chicken manure doses, and seed pre-applications on quality features of chickpea (Cicer arietinum L.) in Siirt conditions during the 2016-2017 growing season. The research had laid out in a split-split plot design with three replications. In the study, three different row spaces (20, 30, and 40 cm) as main plots; seed pre-application and Mesorhizobium ciceri inoculation as split plots, and chicken manure doses (0, 40, 120, and 200 kg/da) had applied as split-split plots. According to the results of the study, seed protein ratio, protein yield, seed phosphorus content, seed potassium content, and total dry matter ratio varied between 21.9-23.1 %, 18.6-57.0 kg/da, 3309-4783 ppm, 9621-12585 ppm, and 90.4-95.3 %. As the row spacing decreased, the total dry matter ratio and seed potassium content increased, but the seed protein ratio and seed phosphorus content were not affected. The highest total dry matter ratio in the grain had obtained from 30 cm row spacing (94.4 %). Pre-applications and chicken manure doses did not affect seed protein ratio, seed phosphorus content, and seed potassium content. As a result, in this study carried out under the ecological conditions of Siirt province, the highest protein yield was obtained from 20 cm row spacing + Mesorhizobium ciceri + 40 kg/da chicken manure application.Keywords
Quality, Chickpea, Chicken Manure, Rhizobium, Row Spacing, Vermicompost

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri