MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) ve İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrium L.) Farklı Karışım Oranlarının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi
(Effects Of The Mixture Rates of Italian Ryegraas (Lolium multiflorum L.) and Berseem Clover (Trifolium alexandrinum L.) On The Forage Yield And Yield Components )

İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) ve İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrium L.) Farklı Karışım Oranlarının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi

 
Author : Mustafa OKANT  Tahir POLAT, İsmail ÇOBAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 273-283
DOI Number: :
Cite : Mustafa OKANT Tahir POLAT, İsmail ÇOBAN, (2021). İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) ve İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrium L.) Farklı Karışım Oranlarının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi. MAS Journal of Applied Sciences, 7, p. 273-283. Doi: 10.52520/masjaps.33.
    


Summary

Şanlıurfa koşullarında İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) ve İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrium L.) farklı karışım oranlarının verim ve verim unsurlara etkisini belirlemek amacıyla, Helen çeşidi İtalyan çimi ve papülasyon İskenderiye çeşitleri kullanılarak yapılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 2018-2019 yılları arasında yürütülmüştür. Ekimi yapılan yalın tür ve karışımların yaş ot verimleri 6975-3341.66 kg/da, kuru ot verimi 680-1317 kg/da ve ham protein verimi 132.40-234.30 kg/da arasında tespit edilmiştir. Denenen tür ve karışımların ham protein oranları, ADF oranları, NDF oranları, kuru otta İskenderiye üçgülü oranı, kuru otta İtalyan çimi oranı değerleri gibi kalite özellikleri sırası ile %13.50-22, %28.48-36.53, %44.54-55.49, %18.32-57.93 ve %42.06-81.67 arasında değişmiştir. En yüksek yaş ve kuru ot verimleri %100 İtalyan çimi saf ekiminden elde edilmiştir. Karışım ekimlerde ise en yüksek yaş ve kuru ot verimi %80 İskenderiye üçgülü + %20 İtalyan çimi karışımından elde edilmiştir. En düşük ADF ve NDF oranları yalın ekilen İskenderiye üçgülünden elde edilirken, en yüksek oranlar ise saf ekilen İtalyan çiminden elde edilmiştir. Karışımdaki İskenderiye üçgülü oranı artıkça ham protein oranı da artmış, ADF ve NDF oranları azalmıştır. Araştırmada sonuç olarak saf ekilen İtalyan çimi verim bakımından diğer karışım ve saf ekimlerden daha üstün iken, %80 İskenderiye üçgülü + %20 İtalyan çimi karışımı verim konusunda ikinci sırada iken kalite konusun diğer tür ve karışımlarda daha üstün özellikler olduğu belirlenmiş ve Şanlıurfa koşullarında başarı ile yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Mixture, herb yield, quality, Lolium multiflorum

Abstract

In order to determine the effect of different mixing ratios of Italian grass (Lolium multiflorum Lam.) And Alexandria trefoil (Trifolium alexandrium L.) on yield and yield elements in Şanlıurfa conditions, Helen variety Italian grass and papulation Alexandria varieties were used. The trial was conducted between 2018-2019 according to the randomized blocks trial pattern. The green grass yield of the cultivated lean species and mixtures was determined between 6975-3341.66 kg / da, hay yield 680-1317 kg / da and crude protein yield 132.40-234.30 kg / da. Quality characteristics such as crude protein ratios, ADF ratios, NDF ratios, ratio of Alexandrian clover in hay, Italian grass ratio in hay are 13.50-22%, 28.48-36.53%, 44.54-55.49%, 18.32-57.93%, respectively, of the tested species and mixtures. and ranged from 42.06-81.67%. The highest wet and dry grass yields were obtained from pure cultivation of 100% Italian grass. In mixed plantings, the highest wet and dry grass yield was obtained from a mixture of 80% Alexandria trefoil + 20% Italian grass. While the lowest ADF and NDF rates were obtained from the Alexandria clover planted plain, the highest rates were obtained from pure cultivated Italian grass. As the ratio of Alexandria trefoil in the mixture increased, the crude protein ratio increased, ADF and NDF ratios decreased. As a result of the research, it was determined that pure cultivated Italian grass is superior to other mixtures and pure plantings in terms of yield, while 80% Alexandria triple + 20% Italian grass mixture is in the second place in terms of yield, and the quality issue is determined to be superior in other species and mixtures and it can be grown successfully in Şanlıurfa conditions It has been concluded.

 Keywords
Karışım, ot verimi, kalite, Lolium multiflorum

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri