MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turkish Validity and Reliability Study of the Ethical Sensitivity Questionnaire for Nursing Students

Hemşirelik Öğrencileri İçin Etik Duyarlılık Anketi’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Validity and Reliability Study of the Ethical Sensitivity Questionnaire for Nursing Students

 
Author : Meyreme AKSOY  Zeliha BÜYÜKBAYRAM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 158-166
DOI Number: :
Cite : Meyreme AKSOY Zeliha BÜYÜKBAYRAM, (2021). Turkish Validity and Reliability Study of the Ethical Sensitivity Questionnaire for Nursing Students. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 158-166. Doi: 10.52520/masjaps.21.
    


Summary

Amaç: Bu araştırma, Hemşirelik Öğrencileri İçin Etik Duyarlılık Anketi’ nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik-tanımlayıcı araştırmanın evrenini, Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde okuyan öğrenciler oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise, Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya gönüllü olan 296 öğrenci oluşturdu. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hemşirelik Öğrencileri için Etik duyarlılık anketi (EDA-HÖ) kullanılarak hazırlanan online bir anket aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı/yüzde, Kapsam Geçerliği İndeksi(KGİ), Pearson korelasyon analizi, Cronbach alfa katsayısı, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda; Ölçeğin KGİ’nin 0.80 olduğu belirlendi. Anket toplam Cronbach alfa katsayısı 0.80, bireye saygı alt boyutu için 0.79, adalet ve gizlilik alt boyutu için ise, 0.69 olarak belirlenmiştir. Anketi Faktör yük değerlerinin 0.47-0.84 ve madde-toplam korelasyon katsayılarının 0.35 ile 0.55 arasında olduğu belirlendi. Yapılan faktör analizinde Anketin toplam varyansın % 55.44’ü açıkladığı ve 9 maddeli 2 faktörlü anketin yapısını doğruladığı saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sonucu anketin, Türk toplumunda hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeylerinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme bir aracı olduğunu göstermiştir.

 Keywords
Etik duyarlılık, hemşirelik öğrencisi, geçerlik, güvenirlik

Abstract

Purpose: This research was conducted to evaluate the Turkish validity and reliability of the Ethical Sensitivity Questionnaire for Nursing Students. Materials and Methods: The universe of this methodological-descriptive study was formed by students studying at Siirt University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing. The sample of the study consisted of 296 students who volunteered to participate in the study between April-May-2020. The data were obtained through an online questionnaire prepared using the Introductory Information Form and the Ethical Sensitivity Questionnaire for Nursing Students (ESQ-NS). In evaluating the data; Number / percentage, Content Validity Index (CVI), Pearson correlation analysis, Cronbach alpha coefficient, explanatory and confirmatory factor analysis methods were used. Results: As a result of the evaluations and analyzes made; It was determined that the CGI of the scale was 0.80. The total Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.80, 0.79 for respect for the individual, and 0.69 for the justice and privacy sub-dimension. It was determined that the factor load values ??were between 0.47-0.84 and the item-total correlation coefficients were between 0.35 and 0.55. In the factor analysis, it was determined that the survey explained 55.44% of the total variance and confirmed the structure of the 9-item 2-factor questionnaire. Conclusion: The result of the study showed that the questionnaire is a valid and reliable measurement tool in the evaluation of the ethical sensitivity of nursing students in Turkish society.Keywords
Ethical sensitivity, nursing student, validity, reliability

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri