MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Siirt İlinde Çocuk Oyun Alanların Değerlendirilmesi

Evaluation of Children's Playground In Siirt

Siirt İlinde Çocuk Oyun Alanların Değerlendirilmesi

 
Author : Zehra SEVİM ADIGÜZEL  Serdar ADIGÜZEL, Yunus İLBAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 167-174
DOI Number: :
Cite : Zehra SEVİM ADIGÜZEL Serdar ADIGÜZEL, Yunus İLBAŞ, (2021). Siirt İlinde Çocuk Oyun Alanların Değerlendirilmesi. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 167-174. Doi: 10.52520/masjaps.18.
    


Summary

Araştırma Siirt ilindeki çocuk oyun alanlarını çeşitli yönleriyle değerlendirme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Siirt ilinde yaşayan 600 kişi (340 erkek ve 260 kadın) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Ulaş ve Ayan (2016) tarafından geliştirilen Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme Ölçeği (ÇOAD) kullanılmıştır. Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme ölçeği Cronbach Alpha katsayısı .84 olarak saptanmıştır. Bu araştırmada ise, Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme ölçeği Cronbach Alpha katsayısı .90 olarak saptanmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada meslek ve eğitim değişkenlerine bağlı olarak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre eğitim değişkeni ile ÇOAD ölçeği puanları incelendiğinde, genel yeterlilik, güvenlik ve işlevsellik yeterliliği ve ÇOAD genel ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). Lise ve altı eğitime sahip kişilerin, üniversite mezunu kişilere göre çocuk oyun alanlarının daha yetersiz olduğunu ifade ettiği görülmüştür. Meslek değişkeni ile ÇOAD ölçeği puanları incelendiğinde, genel yeterlilik, donanım yeterliliği, güvenlik ve işlevsellik yeterliliği ve ÇOAD genel ortalamada; özel sektörde çalışan kişilerin kamu sektöründe çalışan kişilere göre çocuk oyun alanlarını daha yetersiz olduğunu belirttiği görülmüştür. Araştırmanın sonucuna göre, Siirt ilindeki çocuk oyun alanlarının yetersiz olduğu düşüncesi genel olarak hem lise eğitimine sahip kişilerin, hem de özel sektörde çalışan kişilerin çocuk oyun alanlarındaki eksiklikleri belirtmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

 

 Keywords
Children, Play, Children’s Playground.

Abstract

The research was carried out in order to evaluate the children's playgrounds in the province of Siirt in various aspects. 600 people (340 males and 260 females) living in Siirt province participated in the study voluntarily. In the study, the personal information form developed by the researcher and the Children's Playgrounds Evaluation Scale (CPES) developed by Ulaş and Ayan (2016) were used to collect data. The Cronbach Alpha coefficient of the Children's Playgrounds Evaluation Scale was determined as .84. In this study, the Cronbach Alpha coefficient of the Children's Playgrounds Rating scale was determined as .94. SPSS statistical program was used in the analysis of the data. In the study, it was examined whether there is a statistically significant difference between the groups depending on the variables of occupation and education. According to the findings, when the education variable and the CPES scale scores were examined, it was found that there was a statistically significant difference between the general competence, safety and functionality competence and the overall mean of the CPES (p <0.05). It was observed that people with high school or less education stated that children's playgrounds were less adequate than university graduates. When the scores of the profession variable and the CPES scale are examined, general competence, hardware competence, security and functionality competence and CPES in general average; It has been observed that the people working in the private sector stated that the playgrounds for children were inadequate compared to the people working in the public sector. According to the results of the study, the thought that children's playgrounds in Siirt province are insufficient has emerged as a result of both people with high school education and those working in the private sector indicating the deficiencies in children's playgrounds.Keywords
Çocuk, Oyun, Çocuk Oyun Alanı.

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri