MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Van’da Tüketime Sunulan Sığır Etlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığının Belirlenmesi

Determination of Incidence and Prevalence of Motile Aeromonas Species in Beef Meats Put on Consumption in Van Province

Van’da Tüketime Sunulan Sığır Etlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığının Belirlenmesi

 
Author : Bülent HALLAÇ  Yakup Can SANCAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 95-105
DOI Number: :
Cite : Bülent HALLAÇ Yakup Can SANCAK, (2021). Van’da Tüketime Sunulan Sığır Etlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığının Belirlenmesi . MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 95-105. Doi: 10.52520/masjaps.17.
    


Summary

Bu çalışma, Van’da tüketime sunulan sığır etlerinde hareketli Aeromonas türlerinin ve özellikle A. hydrophila’nın varlığı ve yaygınlığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Örneklerden hareketli Aeromonas türlerinin izolasyon ve identifikasyonunda Popoff tarafından önerilen metot kullanılmıştır. Bu amaçla Van İl Merkezinde bulunan kasap ve şarküterilerde tüketime sunulan 28 adet kıyma, 25 adet taze parça et ve 75 adet karkas svap örneği incelenmiştir. İncelenen 28 adet kıymanın 16 (%57.14)’sında hareketli Aeromonas türleri bulunmuş, bu örneklerin dokuzunda (%32.14) A. hydrophila, beşinde (%17.86) A. sobria (A. veronii subsp sobria), birinde (%3.57) A. caviae ve birinde (%3.57) de A. hydrophila ile A. caviae belirlenmiştir. Analize alınan 25 adet taze parça et örneğinin 10 (%40.0)’unda hareketli Aeromonas türleri bulunmuş, bunların yedisinde (%28.0) A. hydrophila, ikisinde (%8.0) A. sobria (A. veronii subsp sobria) ve birinde (%4.0) de A. caviae belirlenmiştir. İncelenen 75 adet karkas svap örneğinin 31 (%41.33)’inde hareketli Aeromonas’lar bulunmuş, örneklerin 26 (%34.66)’sında A. hydrophila ve beşinde (%6.67) A. caviae içermiştir. İstatistiksel olarak, incelenen örnek grupları arasında sadece karkas ile kıyma arasında A. sobria (A. veronii subsp sobria) yönünden p<0.05 düzeyinde önemli bir fark bulunurken, karkas örneklerinde but bölgesi ile boyun ve pelvis bölgelerinden alınan svap örnekleri arasında A. hydrophila izolasyon oranları yönünden p<0.05 düzeyinde önemli bir fark bulunmuştur. Sonuç olarak, sığır etlerinde (kıyma, taze parça et ve karkas) önemli oranlarda hareketli Aeromonas türleri tespit edilmiş ve bu ürünlerin halk sağlığı açısından potansiyel risk oluşturabileceği kanaatine varılmıştır.

 Keywords
Sığır eti, Hareketli Aeromonas türleri, A. hydrophila

Abstract

This study was carried out to determine prevalence and incidence of motile Aeromonas species, especially A. hydrophila in beef meats put on consumption in Van province of Turkey. The method proposed by Popoff was used in the isolation and identification of motile Aeromonas species from the samples. For this purpose, samples taken from 28 minced meats, 25 fresh pieces of meat and 75 carcass swab obtained from the butchers and deli in Van Provincial Center were examined. Motile Aeromonas species were found in 16 (57.14%) of the 28 examined minced meats, of which determined A. hydrophila was in nine (32.14%), A. sobria (A. veronii subsp sobria) was in five (17.86%), A. caviae was in one (3.57%) and A. hydrophila and A. caviae were in one (3.57%) samples. Motile Aeromonas species were found in 10 (40.0%) of 25 fresh meat samples, in which seven (28.0%) of them were A. hydrophila, two (8.0%) of them were A. sobria (A. veronii subsp sobria) and one (4.0%) of them was A. caviae. Motile Aeromonas were found in 31 (41.33%) of examined 75 carcass swab samples, of which 26 (34.66%) were containing A. hydrophila and five (6.67%) were containing A. caviae. Statistically, a significant difference was found between the carcass and minced meat in terms of A. sobria (A. veronii subsp sobria) at the level of p <0.05, while a significant difference was found at p <0.05 level in terms of A. hydrophila isolation rates between swab samples taken from the thigh area and neck and pelvis areas in carcass samples. As a result, motile Aeromonas species were identified in a significant proportion of beef meat (ground beef, fresh pieces of meat and carcass) and it was concluded that these products pose a potential risk to public health.Keywords
Beef, Motile Aeromonas species, A. hydrophila

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri