MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Assessment of Lipid Profile, Paraoxonase 1 (PON1) and Arylesterase Activities in Healthy Individuals with Different Blood Types

Farklı Kan Tiplerine Sahip Sağlıklı Bireylerde Lipid Profili, Paraoksonaz 1 (PON1) ve Arilesteraz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Assessment of Lipid Profile, Paraoxonase 1 (PON1) and Arylesterase Activities in Healthy Individuals with Different Blood Types

 
Author : Hatice EREN BOZKUR  Nurten AKSOY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 124-134
DOI Number: :
Cite : Hatice EREN BOZKUR Nurten AKSOY, (2021). Assessment of Lipid Profile, Paraoxonase 1 (PON1) and Arylesterase Activities in Healthy Individuals with Different Blood Types. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 124-134. Doi: 10.52520/masjaps.11.
    


Summary

Bu çalışmada amacımız, ABO/Rh kan grupları ile paraoksonaz/Arilesteraz enzim aktiviteleri ile ateroskleroz gelişiminde önemli rol oynayan lipid düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. ABO ve Rh kan grubu sistemine göre sekiz farklı kan grubu alındı. Her grup 20 katılımcıdan oluşuyordu. Serum paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. Serum toplam kolesterol, trigliserid, LDL, HDL ve VLDL kolesterol seviyeleri, bir biyokimyasal otoanalizörde kolorimetrik yöntemlerle ölçüldü. ABO kan grupları paraoksonaz enzim aktivitesi açısından karşılaştırıldığında, O kan grubunda A ve B kan gruplarına göre anlamlı derecede yüksek (p: 0.036), O kan grubunda arilesteraz enzim aktiviteleri bundan anlamlı derecede yüksekti AB kan grubunun (p: 0.021). Tüm kan grupları arasında LDL kolesterol ve Toplam kolesterol düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmadı. AB kan grubunda HDL kolesterol düzeyleri, A kan grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p: 0.020). Rh kan grupları lipid parametreleri ve Arilesteraz/Paraoksonaz enzim aktiviteleri açısından karşılaştırıldığında, Rh kan grubunun Rh + kan grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek Trigliserit ve VLDL kolesterol düzeylerine sahip olduğu bulundu (p<0.05). O kan grubunda, önemli ölçüde daha yüksek paraoksonaz enzim aktiviteleri ve önemli ölçüde daha düşük trigliserit seviyeleri, bu kan grubuna sahip kişilerin koroner arter hastalığı açısından daha düşük bir risk grubunda olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu sonuçların daha kapsamlı ayrıntılı çalışmalarla doğrulanması gerekir.

 Keywords
ABO, Rh, LDL, HDL, VLDL, Toplam kolestraol, Trigliserid, Paraoksonaz, Arilesteraz

Abstract

Our aim in this study is to determine whether there is a relationship between ABO/Rh blood groups and paraoxonase/Arylesterase enzyme activities and lipid levels which play an important role in the development of atherosclerosis. Eight different blood groups were taken regarding to ABO and Rh blood group system. Each group consisted of 20 participants. Serum paraoxonase and arylesterase activities were measured spectrophotometrically. Serum total cholesterol, triglyceride, LDL, HDL and VLDL cholesterol levels were measured by the colorimetric methods in a biochemical autoanalyzer. ABO blood groups when compared in terms of paraoxonase enzyme activity, in O blood group it was significantly higher than those of the A and B blood groups (p:0.036), In O blood group arylesterase enzyme activities were significantly higher than that of the AB blood group (p:0.021). There was not significant difference found in terms of LDL cholesterol and Total cholesterol levels among the all blood groups. In AB blood group HDLcholesterol levels were significantly lower than that of the blood group A (p:0,020). When Rh blood groups were compared in terms of lipid parameters and Arylesterase/Paraoxonase enzyme activities, Rh- blood group was found to have significantly higher levels of Triglyceride and VLDL cholesterol levels than Rh+ blood group (p<0.05). In blood group O, significantly higher paraoxonase enzyme activities and significantly lower triglycerid levels suggest that people with this blood group could be in a lower risk group in terms of coronary artery disease. However, these results needs to be confirmed by further comprehensive detailed studiesKeywords
ABORh, LDL, HDL, VLDL, Total Cholesterol, Triglyceride, Paraoxonase, Arylesterase

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri