MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Turkish Validity and Reliability Study of the Ethical Sensitivity Questionnaire for Nursing Students

Amaç: Bu araştırma, Hemşirelik Öğrencileri İçin Etik Duyarlılık Anketi’ nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu metodolojik-tanımlayıcı araştırmanın evrenini, Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde okuyan öğrenciler oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise, Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya gönüllü olan 296 öğrenci oluşturdu. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hemşirelik Öğrencileri için Etik duyarlılık anketi (EDA-HÖ) kullanılarak hazırlanan online bir anket aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı/yüzde, Kapsam Geçerliği İndeksi(KGİ), Pearson korelasyon analizi, Cronbach alfa katsayısı, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda; Ölçeğin KGİ’nin 0.80 olduğu belirlendi. Anket toplam Cronbach alfa katsayısı 0.80, bireye saygı alt boyutu için 0.79, adalet ve gizlilik alt boyutu için ise, 0.69 olarak belirlenmiştir. Anketi Faktör yük değerlerinin 0.47-0.84 ve madde-toplam korelasyon katsayılarının 0.35 ile 0.55 arasında olduğu belirlendi. Yapılan faktör analizinde Anketin toplam varyansın % 55.44’ü açıkladığı ve 9 maddeli 2 faktörlü anketin yapısını doğruladığı saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sonucu anketin, Türk toplumunda hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeylerinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme bir aracı olduğunu göstermiştir.

 Keywords
Etik duyarlılık, hemşirelik öğrencisi, geçerlik, güvenirlik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri